Higicnas prasibas kas jasasniedz kapu kapscta

Ja konkrçtajâ dzîvoklî tiek òemtas vçrâ sprâdzienbîstamas vielas, pietiekamu skâbekïa daudzumu var apstrâdât ar pietiekamu skâbekli vai oksidçtâju, kâ arî efektîvu aizdegðanos.HRD sistçma ir metode, ko izmanto, lai nomâktu sprâdzienu.

https://papi-sp.eu/lv/

Viòa uzdevums ir reìistrçt sprâdziena sâkotnçjo posmu un pçc tam to nomâkt. Novçrð nevçlamo spiediena pieaugumu aizsargâtajâ ierîcç.Ðî sistçma nodroðina droðîbu un novçrð bojâjumus.To izceïas ar spçcîgu un redzamu tehnoloìiju, augstu uzticamîbu un âtru sistçmas reakciju. Tâs priekðrocîba ir tâ, ka tâ ir veidota arî ârpusç, tâ ir godîga, apstrâdâjot un transportçjot, tâ ir arî praktiska un âtra iespçja nomainît detaïas pçc sistçmas aktivizçðanas. Pielâgoðanâs ir pielâgota klienta prasîbâm.Cilindrs hrd ir cilindrs ar sprâdziena novçrðanas plânu. Ir ârkârtîgi universâla un plaði izplatîta sprâdziendroðu sistçmu metode.Pudelîti izmanto galvenokârt arî aparâtu, cisternu, cauruïu un cauruïu, kuros viòi saka putekïus, hibrîdus maisîjumus un gâzes, palîdzîbu jebkurâ nozarç.Ir arî lieliskas aizsardzîbas pret sprâdzienu ierîces, piemçram, tvertnes, filtri, cikloni, maisîtâji, þâvçtâji un granulatori, kur sprâdzienbîstamâ koncentrâcijâ ir uzliesmojoðas vielas.Ðiem baloniem ir hrd tvertne ar dzçðanas lîdzekli, kas noslçgts ar droðîbas plâksni. Zem detonatora ir uzstâdîts aiz pïauðanas spirâles. Tas tiek iedarbinâts, izmantojot vadîbas bloku, un plâksne ir ïoti îsâ laikâ sagriezta ar spirâli.Tie veido pulvera maisîjumu, kas, izsmidzinot konkrçtâ vietâ, samazina sprâdziena spiedienu, neitralizçjot putekïainu sprâdzienbîstamu vidi.Farmaceitisko augu vai pârtikas rûpniecîbas panâkumos, kur tiek paaugstinâtas sanitârâs prasîbas, izmanto hrd pudeles, kurâs izmanto tvaiku. Tie ir piepildîti ar ûdeni, kas attîstâs virs virðanas punkta. Kad vârsts tiek atainots, spiediens pazeminâs un ûdens atver, lai vârîtos, un objekts uzreiz ðíiet pâris. Ðie baloni ir izgatavoti saskaòâ ar ATEX ieteikumiem.