Hello kitty kases aparats

African Mango

Fiskâlais kvîts ir pierâdîjums par rûpnîcâ veiktajiem pirkumiem. Tas atvieglo mums iespçju pârbaudît, vai cena no veikalu plauktiem faktiski piekrît aprçíinâtajai summai, lai mçs varçtu ziòot par iespçjamâm sûdzîbâm. Turklât kvîts sniedz mums pârskatu par iztçrçto naudu, kas atvieglo jûsu izdevumu apmaksu.

Saòemðana un svarîga informâcija, kas ne vienmçr ir saistîta ar iegâdâtajiem produktiem vai to vçrtîbâm. Un, protams, vienîgâ jaunâkâ informâcija, ko kases aparâts elzab alfa izdrukâ uz kvîts, ir tâ nodokïu maksâtâja vârds, kurð veic uzòçmçjdarbîbu, un viòa juridiskâs adreses adrese. Citi dati ir nodokïu identifikâcijas numurs, saòemðanas datums un laiks, kasieris un kases numurs. Piekriðana kases numura materiâlam ir îpaði svarîga, ja mums ir jâiesniedz sûdzîba par produktu. Kvîts ir nozîmîgs pârdoðanas pierâdîjums nevis cilvçkam, bet arî pârdevçjam un Nodokïu birojam. Pateicoties tam, ka kases aparâts reìistrç katras preces pârdoðanu, ir grûtâk slçpt pârdotâs preces, un tâpçc ir grûtâk izvairîties no nodokïa maksâðanas. Finanðu ministrija piesprieda otrai profesiju grupai veidot kvîti. Un tas ir, piemçram, frizieri un taksometru vadîtâji. Jâatceras, ka visu gadu tiek pieòemts dzelzceïð pieòçmumâ, un pienâkums òemt no fiskâlajiem kases aparâtiem var bût nepiecieðams citâs nozarçs. Vçl viens pienâkums, kas atrodas uzòçmçjam, kura uzòçmums izmanto kases aparâtus, ir aizsargât èeku kopiju. Tâdçï tas ir nepiecieðams Nodokïu biroja kontroles gadîjumâ. Kaut gan vçl nebija sen, lai saglabâtu rçíinu papîra kopijas, ðodien ir iespçjams saglabât ðîs kopijas uz papildu atmiòas kartçm, kas piesaista mazâk vietas. Instrumenta îpaðniekam ir pienâkums pârbaudît kases aparâtu, bet, ja ierîce neizdodas, tâ jâaizstâj pçc iespçjas âtrâk ar noteiktu kases aparâtu. Dokumentu, kas apstiprina pirkumu, ir ïoti aktuâls, un mums tas joprojâm ir jâòem vçrâ. Tas bieþi vien nebûs labs pirkuma pierâdîjums, kas bûs ïoti svarîgi, sûdzoties par iegâdâto produktu.