Gramatvedis

Ja esat dþentlmenis, kurð nebaidâs no sevis gatavoðanas, jums var bût radusies ðíelto virtuves piederumu problçma. Neuzmanîbas moments vai tikai nejauðîba, un tas ilga - mums jâpârvalda bez ðíçlçja, krâsns vai citas nepiecieðamâs iekârtas. Diemþçl, tas ir pârâk daudz nepatikðanas, ja mçs esam tâ saucamajâ "zelta rokâ" vai vismaz tâdâ veidâ, kâ tas ir pie rokas.

Un kas notiks, ja mçs neatbilstam iepriekð minçtajiem kritçrijiem? Vai mums vajadzçtu sagriezt rokas un raudât pâr izlijuðu pienu? Protams, ne.Çdinâðanas iekârtu apkalpoðana tiek nodroðinâta ar papildu samaksu. Ir tâds stâvoklis, kuram ðâdâ gadîjumâ mums bûtu jâatgrieþas (vai jâizmanto piekïuve saòçmçjam bojâtu iekârtu. Pieredzçjuði, kvalificçti darbinieki profesionâli remontçs mûsu aprîkojumu. Pakalpojumi, kas neatbilst tâdiem lieliem, kad pierâda aptieka vai pârtikas preèu veikali, bet, ja mçs esam centrâ - ar garantiju, mums nebûs problçmu atrast labu pakalpojumu sniedzçju.Izmaiòas "dabiskajâ rokâ" parasti nav lieliska programma - pieòemsim, piemçram, elektriskâs ierîces, kurâs "apglabâðana" var bût bîstama cilvçkiem, kas mazâk pieredzçjuði plûsmu.Protams, neviens nav brînumdarîtâjs, tad mums ir jârçíinâs ar pçdçjo, ka mûsu salauztâ iekârta bûs "bezcerîgs fakts", un arî nevarçs to labot. Pieteikumi tiek ievietoti paði - teiciena bûtîb⠄profilakse ir labâka par ârstçðanu” - domâsim par mûsu virtuves mçbelçm, lai tâ kalpotu mums tik ilgi, cik vien iespçjams.No otras puses, mums ir jâpieòem svarîgs lçmums, iegâdâjoties jaunu aprîkojumu - parasti kvalitâte iet roku rokâ ar cenu, tâpçc nebaidieties tçrçt daudz vairâk, ja mçs vçlamies, lai pirkums dos mums priekðrocîbas gadu gaitâ. Aizdomîgi, mçs, iespçjams, ar lçtâkiem materiâliem nodarbosimies îsâkâ laika posmâ, un ârkârtçjos gadîjumos var izrâdîties, ka, iegâdâjoties lîdzekïus remontam, mçs pavadîjâm vairâk, nekâ mçs maksâtu par pienâcîgu aprîkojumu.