Google tulkojums

Aizvien nozîmîgâka loma laikâ, jo pasaulç mçs novçrojam augstâku un augstâku dokumentu un informâcijas plûsmu starp cilvçkiem un uzòçmumiem, un mçs darâm ar daudziem starptautiskiem darîjumiem, viòi spçlç daþâdus veidus, kâ dokumentus tulkot no valodas uz jaunu. Mçs noteikti varam atðíirt vairâkus profesionâlo tulkotâju tulkoðanas veidus.

Neòemot vçrâ parasti rakstiskos tulkojumus, mçs atceramies par konferenèu tulkoðanu, sinhrono tulkoðanu vai dialogu pârvçrðanu sveðvalodâ no attçliem un tekstiem no datorprogrammâm.

Attiecîbâ uz pçdçjo nodaïu, kurai var bût individuâli tulkojumi, tad mçs varam norâdît kâ nozîmîgus speciâlistu tulkojumus. Izgatavoðanas laikâ nekâdas kompetences netiek apstiprinâtas ar îpaðiem dokumentiem vai oficiâlâm atïaujâm. Tomçr var bût vçrts, lai tulkoðanas komanda, piemçram, vienîgais tulkotâjs, bûtu eksperts vai bûtu liela informâcija par konkrçtu tçmu. Tur nav jâbût kvalificçtam lingvistam, un jums vajadzçtu atrast dzîvokli labotâjiem un konsultantiem, piemçram, juristiem, IT speciâlistiem vai inþenieriem. Atkarîbâ no dokumenta veida, kas tiek uzskatîts par cita valodas îpaðnieku, var bût efektîvs arî ârsta vai pieredzçjuðâka tulkotâja palîdzîba.

No otras puses, ja runâjam par daþâda veida tulkojumiem, proti, zvçrinâtu tulkojumu, ðajâ gadîjumâ viòu tulkojums bûtu jâpieðíir tikai zvçrinâtajiem tulkotâjiem, kas ir viens no tâ saucamajiem publiskajiem pilnvarotajiem. Viòiem ir vçlamâ kvalifikâcija un oficiâla informâcija par konkrçtu tçmu. Tad tas var bût universitâtes diploms, pabeigts kurss vai eksâmens. Ðî samazinâjuma faktu otrâs valodas tulkoðana ir nepiecieðama, cita starpâ, tiesas un procesuâlo materiâlu, sertifikâtu un skolu vçstulçs.

Manuprât, materiâlu un publikâciju tulkoðana attiecas uz visâm jomâm. Tomçr ir iespçjams norâdît daþas no tâm visdabiskâkajâm daïâm, kurâm ir visbîstamâkais pieprasîjums. Tâpçc tie ir pierâdîjumi par tipiskiem juridiskiem tekstiem, piemçram, lîgumiem, spriedumiem un notariâliem aktiem, vai svarîgu kultûras pasâkumu konferenèu tulkojumu. Tajâ laikâ viòi var dzîvot ekonomiski, kâ arî banku bankas.Tiek tulkoti pat biznesa dokumenti, tehniskâs un IT publikâcijas, kâ arî medicînas teksti.