Ginekologa endokrinologs

Kolposkops ir svarîgs lîdzeklis ginekologa darbâ, tâpçc pirms tâ iegâdes ir jâveic profesionâla iepazîðanâs ar trasi. Izvçloties ðîs sugas optisko ierîci, jums ir jâatgrieþ atzinums par faktoru posmu, kura izmaksas nav vissvarîgâkais fakts. & Nbsp; Jâatceras, ka zemâ kolposkopu cena var bût zemas kvalitâtes, kas pârmçrîgi uzòem attçlu grupas pantogrâfa nestabilitâte un programmatûras trûkums, lai varçtu konkrçti novçrtçt savâkto vizuâlo materiâlu.

Attçla kvalitâtei jâbût kritiskam kritçrijam, jo, pçrkot kolposkopu, protams, optiskâs sistçmas parametri ir vislielâkie. Ir vçrts bût ieinteresçts objektîva darba vietâ no konkrçtâ kolposkopa modeïa un apskatît, vai optiskajai sistçmai ir vairâki tâlummaiòas reþîmi, un tâpat kâ plaðais & nbsp; ir fokusçðanas diapazons, tas ir, attçla fokusçðana. Ïoti svarîgs aspekts ir arî kolposkopa precizitâte, tâpçc pantogrâfa rokai jânodroðina brîva, bet arî precîza tendence visâs jomâs. Pareiza sabalansçta pantogrâfa svira un atbilstoðas pneimatiskâs piedziòas klases izmantoðana ir otrâs svarîgâs labas iekârtas pazîmes.

Ja nepiecieðama kolposkopu lampa, tad vecâs spuldzes ir kïuvuðas anahroniskas, bet maksimâlâ gaismas jauda un iespçja to pielâgot joprojâm ir svarîgas. Mûsdienu LED diodes ir zemâkas par enerìijas prasîbâm, kas pagarina lampas kalpoðanas laiku un izvçlas testa lauka apsildes risku. Pçdçjais svarîgais aspekts, iegâdâjoties kolposkopu, ir produkta ergonomika, jo ginekologa profesijas specifikas dçï visas optiskâs ierîces funkcijas jârîko ar vienu paketi.