Gaias madina

Nepiecieðamais aprîkojums ir nepiecieðams jebkurâ çdinâðanas iestâdç. Man ir vajadzîga çrta un profesionâla ierîce. Tam ir jâatbilst visâm nepiecieðamajâm prasîbâm, kas saistîtas ar tuvoðanos pârtikai, lai ar tiem apstrâdâtâ pârtika bûtu precîza un estçtiska lietotâjiem. Ðâdai ierîcei jâbût atbilstoðiem dokumentiem, kas apstiprina izlaiðanu saskarei ar pârtiku.

Dzçrieni no svarîgâkajâm ierîcçm, kas ir saistîtas ar gastronomijas uzòçmumiem, ir çdieni gaïas raþoðanai. Lieta var bût profesionâla un pozitîva gaïas maðînâ, t.i. vilks gaïas sasmalcinâðanai. Ðî modeïa ierîces tiek plaði izmantotas gaïas veikalos vai vairâk çdinâðanas mâjâs, piemçram, restorânos.

Vilki gaïai galvenokârt ir izgatavoti no lielâm nerûsçjoðâ tçrauda kategorijâm. Pateicoties tam, tçrauds ir nejutîgs pret koroziju, savukârt daþâdos savienojumos pârtika neietilpst. Gaïas maðînai ir jâdod laba veiktspçja vai jâbût aktîvai, lai noteiktâ laikâ sasmalcinâtu noteiktu íermeòa daudzumu. Bieþi vien tas ir kg / stundâ. Augsta efektivitâte ir svarîgâka, klientu jauda kalpo veikalam vai restorânam. Vieta ir arî trauka jauda un izmçri, îpaði sieta un gaïas izmçri. Konstrukcijai jânodroðina lieliska ierîces stabilitâte. Ar gastronomijas saistîto telpu spçku var augstu novçrtçt arî standarta baroðanas avots no 230 V ligzdas.

Îpaði nozîmîgs ir jautâjums par vieglu pârvietoðanos uz maðînu pozitîvâs tîrîðanas vietâ. Svarîgs ir arî vieglais un çrtais serviss. Ja íermeòa dzirnaviòas vilks apstrâdâ moduïu konstrukciju un ir pieejams otrais piederums (piemçram, daþâda veida sieti, bûs vieglâk pielâgot maðînu jûsu personiskajâm vajadzîbâm. Ir vçrts spçlçt pieredzçjuðiem raþotâjiem, jo tam nevajadzçtu bût problçmâm saistîbâ ar piekïuvi otrajam piederumam, kâ arî îpaðam apkopes un remonta pakalpojumam.