Fiskalie kases aparati

Kases aparâti ir nepiecieðami maziem uzòçmumiem, kas pârdod savus produktus individuâliem klientiem, tostarp maziem veikaliem, dârzkopjiem, kioskiem utt. Ðajâs jomâs mçs parasti sastopamies ar vienu sçdvietu kases aparâtiem ar nelieliem izmçriem. Parasti tie ir lçti, çrti un funkcionâli fiskâlie kases aparâti. To pieòçmums vispirms ir reìistrçt lietu un izsniegt kvîti klientam kâ pirkuma apstiprinâjumu.

Tas ïauj sabiedrîbai kontrolçt uzòçmumu un kontrolçt ienâkumus. Mazas fiskâlâs ierîces parasti nav ïoti sareþìîtas funkcijas, kad veiksmîgi darbojas sistçmas kases aparâti, kurus varam atrast veikalos. Tomçr arvien bieþâk daþâdi kases aparâti piedâvâ iespçju savienot svîtrkodu lasîtâju vai maksâjumu karðu terminâli atseviðíi.

Kases aparâta izvçleLçti kases aparâti svârstâs no PLN 500 lîdz daþiem PLN 1700. Pârdoðanâ ir daudzi raþotâji, kas pârdod ïoti lielu klâstu. Ir vçrts atcerçties, ka, izvçloties kases aparâtu, jums ir jâatgrieþ atzinums par garantiju, kad arî pakalpojums. Arî tad, kad vieta, kur mçs pçrkam fiskâlo ierîci, nodroðina arî pakalpojumu. Izvçloties kases aparâtu, svarîga ir arî darba çrtîba, ti, kasç jâietver lieli taustiòi un spçcîgs apgaismojums. Turklât pirms iegâdes ir vçrts redzçt, kâ tiek lçsts papîra lente, jo, iespçjams, tas ir gandrîz labs elements un parasti tas jâmaina.

Kâdas prasîbas bûtu jâatbilst?Fiskâlajam kases aparâtam jâatbilst visâm Finanðu ministrijas prasîbâm arî par îpaðâm funkcijâm, piemçram, vçrtçjot citas valûtas vai izdrukâjot skaidru produktu nosaukumu. Protams, kases aparâtam ir jâatrod uzòçmuma NIP jebkurâ saòemðanas reizç. Òemot vçrâ faktu, ka mçs esam Eiropas Savienîbâ, mûsu jaunajam kases aparâtam jâbût pçdçjam gatavam, vienmçr var bût klients, kuram bûs nepiecieðama valûta eiro, tâpçc pat lçti mazie kases aparâti ir gatavi veikt eiro maksâjumus. Tas ir arî ïoti svarîgi, jo kâdâ posmâ Polija var izdzîvot eiro. Turklât kases aparâts jâizlasa lasîðanai ar jaunâm ierîcçm, piemçram, kodu lasîtâju, datoru, papildu displeju, terminâlu, naudas atvilktni vai ðiem svariem.