Fiskalais kases aparats bravo

https://neoproduct.eu/lv/drivelan-ultra-efektivs-veids-ka-atgut-viriskibu-un-pilniba-apmierinat-sievieti/Drivelan Ultra Efektīvs veids, kā atgūt vīrišķību un pilnībā apmierināt sievieti

2015. gada 1. janvârî tâ ieviesa likumu, kas saglabâja spçkâ, kas arî saðaurinâja to uzòçmçju skaitu, kuriem nav jâreìistrç pârdoðanas apjoms kasç. Ja neesat izmantojis kases aparâtu lîdz pçdçjai fâzei - tagad, kad tas ir jâmaina. Nedaudz nozîmç, ka tik daudzas sievietes, kas izveido ekonomisko kampaòu, bûs spiestas iegâdâties kases aparâtu. Tâ kâ tas ir ievçrojams izdevums katra uzòçmçja budþetâ, tagad ir vçrts piedzîvot, kâdâ veidâ jûs varat saòemt kompensâciju par ðâdu pirkumu.

- Visiem uzòçmçjiem, kas iegâdâjuðies kases aparâtu un reìistrçjuði zinâmus pârdoðanas apjomus, ir pienâkums pieteikties uz raduðos izmaksu atlîdzinâðanu. Lai pieteiktos ðâdai kompensâcijai, ir jâaizpilda noteiktas formalitâtes. Saskaòâ ar likumu 90% no pirkuma cenas var atgût bez PVN, bet cena nedrîkst pârsniegt 700 PLN. Neapðaubâmi, iespçja saòemt kompensâciju ir noderîgs ziòojums visiem uzòçmçjiem, kuriem nepatîk izmest naudu.

- Mçs nevaram aizmirst par îpaða paziòojuma iesniegðanu Nodokïu pârvaldei, kurâ mçs deklarçjam izmantoto kases aparâtu apjomu un mçs norâdâm to saòemðanas adreses. Jums ir jâatgrieþ precîzs datums, jo tâ sâka reìistrçt pârdoðanu attiecîgajâ kasç. Ðis materiâls ir svarîgs, un mçs nevaram zaudçt savu viedokli.

Lai saòemtu kompensâciju par kases aparâta iegâdi, mums ir jâbût pirkuma apliecinâjumam. Vienu deklarâciju varam pieprasît vienu reizi. Ja mçs izturamies pret visâm ðaubâm, kas saistîtas ar paðreizçjo, kâ pieteikties uz kompensâciju, mçs varam atrast virkni informâcijas bûvniecîbâ - ir pieejami daudzi teksti par paðreizçjo faktu. Protams, mçs neesam visi cilvçki, kuriem vajadzîba iegâdâties finanðu iestâdi ir skaisti jauna. Taèu, pateicoties pieredzçjuðu speciâlistu padomam, mçs varçsim ne tikai nopirkt pareizo naudu, bet mçs varçsim saòemt atlîdzîbu par ðî pirkuma darbu.

Kur es varu nopirkt kases aparâtu? Mçs varam arî iegâdâties fiskâlo ierîci interneta veikalâ lielâs telpâs. Ïaujiet ðai vietai kïût par autorizçtu izplatîtâju un arî sniegt pakalpojumus.