Fiskala kases sistcma elzab jota e

Nodokïu maksâtâja pienâkums ir programmçt tâ saukto preèu bâzi uz fiskâlâs summas. Jûs varat to paòemt vai izmantot konsultâcijas. Veikala kases aparâtam jâatceras ieprogrammçtâ preèu datu bâze, kas cita starpâ nosaka konkrçtu preèu uzòçmumus un palîdzîbu, ko uzòçmçjs pârdod. Faktiski sniegtie uzòçmumi ir uzdrukâti arî uz fiskâlâ kvîts oriìinâla, kâ arî uz tâ kopijas.

Diemþçl likuma noteikumi mûsdienu lietâs nav precîzi definçti, lai neradîtu grûtîbas kases aparâtu lietotâjiem. Daudzi no viòiem nevçlas ïoti plaðu preèu datu bâzi un arî vçlas izvairîties no problçmâm ar nodokïu administrâciju. Nodokïu birojs var radît kïûdas kases aparâta programmçðanâ, ja pârdoto produktu vai pakalpojumu nosaukumi netiks pareizi norâdîti.

Ievieðot uzòçmumu preèu datu bâzç, tam jâatceras fiskâlâs kases aparatûras iespçjas. Atseviðíiem kases aparâtu modeïiem ir atðíirîgs rakstzîmju skaits, ko var lasît. Finanðu ministrs iepazîstina ar to, ka visiem izmantotajiem produktiem vai pakalpojuma aprakstiem jâïauj identificçt. Pârâk vispârçji nosaukumi neatbilst juridiskajâm prasîbâm, lai izveidotu fiskâlo naudas bâzi.

Kases aparâtu produktu un pakalpojumu datubâzes kapacitâtes jautâjumi ir îpaði svarîgi tiem uzòçmçjiem, kuri piedâvâ daudz daþâdas preces vai sniedz daþâdus pakalpojumus. Daudzâs sekas un palîdzîba, jo vairâk darba plâno komerciâlajâ bâzç, un jo vairâk ir vçlamâ fiskâlâs kases bâzes jauda. Un, kad mçs ar 2013. gada 14. marta regulu zinâms kases aparâtu situâcijâ, tâ precizç, ka "kvîtim cita starpâ jâietver preces vai pakalpojuma nosaukums, kas ïauj to pareizi identificçt". Viòð uzskata, ka ir jâpârtrauc situâcijas, kad nodokïu maksâtâji izmantos konkrçtu produktu / pakalpojumu grupu nosaukumus, nevis atseviðíu produktu / pakalpojumu nosaukumus.

Kopumâ, izveidojot fiskâlo naudas bâzi, jums ir jâapgûst daþas nianses pçdçjâ lieta un, pirmkârt, juridiskâs prasîbas. Viòu bçdîgi slavenâ neveiksme, nodokïu biroja kontrole, protams, tika radîta ar sareþìîtâm sekâm, ko visi uzòçmçji vçlçtos izvairîties. Noteikumi mazajiem uzòçmumiem ir nedaudz mazâk ierobeþojoði, piemçram, vietçjo veikalu gadîjumâ, kuriem nav jânorâda pârdodamo produktu nosaukumi, kâ pierâdîjums tam, ka vçlas izmantot vârdus pilngraudu rullîðus vai magoòu sçklas, tikai rullîti, bun, protams, ar pareizo likmi nodokli par konkrçtu preci.