Fiskala kase youtube bcrniem

Pirmkârt, jums jârûpçjas, lai kases un fiskâlâ printera printeris nebûtu viena lieta. Tie ir çdieni, kas bûtiski atðíiras viens no otra. Lai gan bieþi vien tie tiek sajaukti viens ar otru, viòiem ir atðíirîgas pârdoðanas reìistrâcijas sistçmas un tâs atðíiras ar daþâdâm funkcijâm.

Kases aparâtiem ir visa pârdoðanas sistçma. Tie satur materiâlu un pakalpojumu datubâzi, kas nozîmç, ka tiem nav jâbût savienotiem ar kâdu jaunu ierîci. Pçc tam var teikt, ka tie ir paðpietiekami. Sakarâ ar to, ka viòiem ir mazâk darba nekâ finanðu printeri, tie ir lçtâki, kas noteikti ir priekðrocîba. Ir zinâms, ka visi skatâs uz pçdçjo, lai gûtu peïòu, un tajâ paðâ laikâ tçrç pçc iespçjas mazâk.Fiskâlie printeri ir palielinâti kases aparâti. Papildus iespçjai izdrukât finanðu ieòçmumus un vçrsties pie pârdoðanas sistçmas, arvien vairâk funkciju. Piemçram, viòi var kontrolçt produktu krâjumus, kas zinâmâ vienîbâ ir tieðâ veidâ. Pateicoties ðai iespçjai, jûs vienmçr zinât, kas var notikt lielveikalâ noteiktâ brîdî un ko vajadzçtu iegâdâties savlaicîgi. Turklât viòu stilâ var ieviest daþâdas reklâmas. Ne tikai parastie cenu samazinâjumi, bet arî lçtâki iepakojuma materiâlu pârdoðanas apjomi, piemçram: Pçrciet divus produktus un treðo - par brîvu. Vçl viens trûkums ir tas, ka viòi var tieði izdrukât PVN rçíinus, kâ arî piedâvâjumu uzlabot kvîti pirms drukâðanas. Ðâdai iespçjai nav nodokïu kases aparâtu. Tomçr, izzinot no kases aparâtiem, tie nav paðpietiekami un darbojas labi, tie ir jâpievieno ârçjai tirdzniecîbas sistçmai, t.i., datoram. Tâ ir arî priekðrocîba, ja ir arî defekts. Trûkums ir tâds, ka bez datora nav iespçjams drukât kvîtis. Datora iegâde pçc tam ir papildu maksa. Priekðrocîba ir tâ, ka pârdoðanas dati, kas atrodas datorâ, vienmçr ir precîzâki un vieglâki. Fiskâlie printeri lieliski apvienojas dzîvokïos, kur preèu bâze ir ïoti intensîva. Neskatoties uz fiskâlâ printera priekðrocîbu milzîgo priekðrocîbu pâr kases aparâtu, pirms izvçles par to iegâdi, ir vçrts apsvçrt, vai mçs varam izmantot ðâdu specializçtu aprîkojumu. Sievietçm, kas darbojas mazos veikalos, nav nepiecieðama tik plaða darba sistçma, un kases izmaksas ir mazâkas par fiskâlu printeri.