Finandu sodu modelis

Nâkotnes brîþi, kad finanðu normas ir obligâtas ar tiesîbu normu. Tâdâ gadîjumâ pastâv elektroniskâs organizâcijas, kas sniedz ienâkumu uzskaiti un nodokïa summu, kas jâmaksâ no mazumtirdzniecîbas lîguma. Viòu neizdevîgâkâ situâcijâ uzòçmçjs tiek sodîts ar ievçrojamu soda sodu, kas ïoti noved viòa rezultâtu. Neviens negrib riskçt ar aprûpi un sodîðanu.Bieþi gadâs, ka uzòçmums tiek veikts nelielâ teritorijâ. Darba devçjs piedâvâ savus materiâlus bûvniecîbas stadijâ, un veikals tos saglabâ un pçdçjo pçdçjo vietu aizpilda tikai tur, kur atrodas galds. Tomçr kases aparâti ir tik vçrtîgi, ja veikalâ ir liela tirdzniecîbas telpa.Tas neatðíiras veidâ cilvçkiem, kuri veic niestacjonarnie. Ir grûti iedomâties, ka tirgotâjs kustas ar lielu finansiâlu naudu un visâm iekârtâm, kas nepiecieðami tâs labi izmantot. Vienmçr parâdîjâs tirgû, mobilâs fiskâlo ierîces. Tie nodroðina mazs izmçrs, izturîgu bateriju un pieejamus pakalpojumus. Forma atgâdina terminâïus, lai izsniegtu maksâjumu karti. Cçloòi viòiem tik lielisku pieeju lasîðanu mobilo. Ti, kâ tieði mums ir jâdodas uz klientu.Kases aparâti ir svarîgi arî paðiem pircçjiem, nevis îpaðniekiem. Pateicoties izdrukâtajam kvîtim, saòçmçjam ir iespçja iesniegt sûdzîbu par iegâdâto pakalpojumu. Lai to apstiprinâtu, tas ir viens no mûsu preèu iegâdes pierâdîjumiem. Tas ir arî pierâdîjums tam, ka darba devçjs veic labu darba pieòçmumu un maksâ vienreizçju maksâjumu par piedâvâtajâm precçm un pakalpojumiem. Ja rodas situâcija, ka finanðu krâjumi tirdzniecîbâ ir izslçgti vai dzîvo nepareizi, mçs varam ziòot birojam, kas ierosinâs atbilstoðus juridiskus pasâkumus pret darba devçju. Viòam draud liels naudas sods, un daþreiz pat tiesâ.Fiskâlâs ierîces arî palîdz uzòçmçjiem uzraudzît uzòçmuma finanses. Katras dienas beigâs tiek izdrukâts ikdienas ziòojums, un mçneða beigâs mçs varam izdrukât visu ziòojumu, kas mums iemâcîs, cik precîzi ir mûsu ienâkumi. Pateicoties tam, mçs varam brîvi pârbaudît, vai kâds no mûsu viesiem krâpj mûsu naudu vai vienkârði vai mûsu paðu veikals ir rentabls.

Labi kases aparâti