Filtru savaccji

Bagâþas putekïi, pateicoties plaðai izvçlei, òemot vçrâ filtru maisiòus ar bagâtîgâm tçmâm, arî daþâda veida un daþâdâm tîrîðanas sistçmâm, sâkot no mehâniskâs uz izpûðanas sistçmu un netîrumu aizvçrðanu ar saspiestu gaisu, atrod to pielietojumu gandrîz kâdâ nozarç, kur ir problçma ar sliktu gaisu. raþoðanas procesâ.

Ïoti lçti - moduïu filtri, kas tiek izmantoti îpaði koka un mçbeïu daïâ, ïoti labi pilda savu funkciju un atdalot daþâda veida putekïus, piemçram, papîru, plastmasu utt. kad un vâji stacionârie putekïu savâcçji atseviðíi tiek izmantoti atseviðíâm maðînâm.

Kârtridþu putekïu savâcçjiem, neskatoties uz to mazo izmçru, ir raksturîga liela filtrâcijas virsma. Tos izmanto sausiem un viegliem putekïiem. Koferçti putekïu separatori tiek izmantoti rûpnieciskajâ filtrâcijâ ar zemu putekïu koncentrâciju. No individuâlâs konstrukcijas rûpnîcas tâs veido svarîgu filtrçðanas telpu.

Ierosinâto putekïu savâcçju ïoti bîstamâ mçrogâ mums ir laba izvçle patçrçtâjiem. Daudzas zinâðanas par mûsu iespçjâm var iegût tîmekïa vietnç vai sazinoties ar mums tieði.

Mçs piedâvâjam putekïu savâkðanas traukus sprâdziendroðâ versijâ, kas nozîmç, ka tas ir putekïu savâcçjs, kas izgatavots saskaòâ ar atex direktîvas noteikumiem ES, atex putekïu savâcçjs.

Pielietojums:- putekïi, zâìu skaidas, ðíeldas, kas rodas koksnes apstrâdç- putekïu slîpçðana ar daþâdiem materiâliem- eïïas migla utt.

Mçs aicinâm Jûs iepazîstinât sevi ar modernu filtrçðanas putekïu savâcçju ar moduïu struktûru, kas pateicoties mûsu stabilajai konstrukcijai, daudzfunkcionâlumam, iespçjai izmantot daþâdas formas, metode iztukðot un tîrît filtru uzmavas, atradîs lietojumprogrammu jûsu uzòçmumâ un saglabâs tîrîbu tajâ un ziemâ saglabâs tîrîbu. recirkulâcijas reþîms atgûs siltu gaisu zâlç.