Elektrostacijas iezemcdana

Elektrostatiskâs iezemçðanas uzdevums ir lîdz minimumam samazinât uzliesmojoðu vielu eksplozijas risku elektrostatiskâs dzirksteles beigâs. Tas tiek plaði izplatîts uzliesmojoðu gâzu, pulveru un ðíidrumu transportçðanas un apstrâdes nodaïâ.

Elektrostatiska iezemçðana, kurai ir citâda forma. Populârâkie un vismazâk sareþìîtie modeïi piestiprina iezemçjuma skavu un kabeli. Attîstîtâki un tehnoloìiski modernâki ir aprîkoti ar aizsargâjoðu zemçjuma aizsardzîbas stilu, pateicoties kuriem ir iespçjams izdalît vai transportçt produktu, kad zemçjums ir pareizi pievienots.

Elektrostatiskie zemçjumi visbieþâk tiek saistîti ar dzelzceïa un autocisternu, tvertòu, mucu iekrauðanu vai izkrauðanu. lielas somas vai procesa iekârtu elementi.

Veiksmîgi piepildot vai iztukðojot tvertnes ar daþâdu saturu (piemçram, tvertnes ar pulveriem, granulâm, ðíidrumiem, var radît bîstamus elektrostatiskos lâdiòus. To veidoðanâs var bût arî uzliesmojoðu vielu sajaukðana, sûknçðana vai izsmidzinâðana. Elektriskie lâdiòi tiek radîti, sazinoties ar atseviðíâm daïiòâm vai uzòemot tos. Elektriskâ lâdiòa daudzums bûs atkarîgs no to virsmu elektrostatiskajâm îpaðîbâm, kas nonâk saskarç ar otru. Sakarâ ar vienkârðu un âtru savienojumu ar zemi vai bez maksas objektu var izveidot îsu strâvas impulsu, kas bûs atbildîgs par dzirksteli.Kontroles trûkums pret dzirksteles izlâdi var izraisît gâzes un gaisa maisîjuma aizdegðanos, kas nozîmç eksploziju vai bîstamu eksploziju. Elektrostatiskâ iezemçðana novçrð sprâdziena risku, ko izraisa elektrostatisko lâdiòu kontrolçta izlâde.