Ekoloiijas tehnikas attistiba

Ðodienas tehnoloìijas attîstîba ïauj platformai vçl bût ârkârtîgi tehnoloìiski attîstîtas maðînas lauksaimniecîbas, rûpniecîbas, pârtikas un turklât kokrûpniecîbâ. Ðîs iekârtas tiek ieviestas, lai paâtrinâtu un atbalstîtu raþoðanas procesu procesus konkrçtâ nozarç. Neapðaubâmi, ðâdu dzçrienu dzçrieni ir magnçtiskie separatori.

Kas ir magnçtiskais atdalîtâjs?Ir tâdi paði rîki ar âtru magnçtisko darbîbu (to atkarîgais spçks pastâv no pieprasîjuma veida citu tîrs un ðíidru materiâlu tîrîðanai no metâla piemaisîjumiem - cita starpâ:- metâla loksnes- uzgrieþòu skrûves- vadi- naglas utt.Pateicoties savai tîmekïa vietnei, viòi var atrast lietoðanu praktiski visâs nozarçs, kurâs tiek radîta lieliska nevçlamu metâlu piemaisîjumu izolâcijas klase.

Darbojas magnçtisko separatoru paraugi un princips?Lai varçtu tieði izskaidrot magnçtiskâ separatora darbîbu, nepiecieðams atzît to svarîgos veidus. Tie ietver: sijas un magnçtiskâs joslas, magnçtiskâs reþìus, atvilktòu atdalîtâjus, bungu mucas, ceïojoðâs birstes, kas pazîstamas arî kâ magnçtiskâs slotas, kâ arî vismazâk attîstîtâs tehnoloìiskâs - magnçtiskie separatori ar rokâm.

Catch Me, Patch Me!

Sijas un magnçtiskâs lentesSijas un magnçtiskâs joslas: tâs ir montçtas virs konveijera lentçm, lai varçtu izvçlçties metâla piemaisîjumus no precçm, kas tiek transportçtas uz konveijera lentçm (kâ pierâdîjumu dârzeòiem un augïiem. Ðis magnçtisko separatoru stils ir pirmais pielietojums pârtikas rûpniecîbâ.

Magnçtiskie reþìiMagnçtiskie reþìi: tas ir magnçtisko separatoru veids, kura galvenais pielietojums ir magnçtisko elementu atdalîðana no visa veida beramkravu materiâliem - smiltîm, granulâm, graudiem. Pirmâ atdaloðâ daïa ir magnçtisko veltòu (reþìu virsma.

Atvilktòu atdalîtâjiAtvilktòu atdalîtâji: tâpat kâ tie tika aprakstîti, tie kalpo, lai atdalîtu mîkstos magnçtiskos elementus no beramkravu materiâliem, piemçram, smilðu un graudu granulâm. Tomçr atvilktòu dizains ievçrojami uzlabojas un prasa tîrîðanas procesu. Uzòemtie, nevçlamie elementi nonâk speciâli izveidotâ atvilktnç, kas ir bagâta ar skaidru veidu, kâ iztukðot.

Drum separatoriBungu atdalîtâji: ðî magnçtisko separatoru metode atradîs tâs pamatpielietojumu plastmasas, otrreizçjâs pârstrâdes un keramikas rûpniecîbâ. Trumuïi un garenvirziena formas ir apvienotas perpendikulâras tehnoloìijas uz konveijera lentes, kur tâs pçdçjo reizi attîra no nevçlamiem metâla elementiem. Nozîmîgas preces kontrolç atdalîtâji slîpmaðînâs.

BirstesBirstes, kas pazîstamas arî kâ magnçtiskâs slotas: viòi zina savu galveno pielietojumu automobiïu uzòçmumos, birojos, kas nodarbojas ar metâlapstrâdi, un kur substrâts var bût piesâròots ar metâla elementiem - metâla lîstes, skrûves, naglas, stieples gabali utt.

Koniski atdalîtâjiKonusveida atdalîtâji: ðîs ierîces tiek izmantotas ðíidru un pulverveida materiâlu tîrîðanai, ïoti bieþi tâs tiek bûvçtas cauruïvados tâ sauktajâ wyczystkach. Lai gan to mçríis ir ïoti liels, tos var izmantot arî pârtikas rûpniecîbâ, keramikâ un daudzâs citâs nozarçs.

Magnçtiskie atdalîtâji ar rokâmJaunie un papildus ðie magnçtisko separatoru veidi ir manuâlie magnçtiskie separatori. Ir vismazâk tehnoloìiski progresîvi çdieni, bet tas nenozîmç, ka tie ir mazâk noderîgi. To izmantoðana ir ïoti plaða. Sâkot ar attîrîðanu no metâla materiâlu noðíirðanas.