Dzemdibu atvaiinajums z 3

Programmatûras atraðanâs vieta ir brîdis, kad sortiments tiek pielâgots tirgum, pârvçrðot jaunu informâciju un idejas dokumentâciju konkrçtâ valodâ un prasmîgi saskaòojot to ar pareizajâm konvencijâm noteiktâ valodâ. Tâ drîzâk darbojas burtu ðíiroðanas sistçmai alfabçtâ, un to raksturo L10n veids.Cilvçkiem, kas uzsâk savu kompâniju ârzemju tirgû, vajadzçtu atbildîgi iepazîties ar programmatûras lokalizâcijas koncepciju, bet tie noteikti bûs veiksmîgi. Svarîgâkie mûsu darba aspekti ir atkarîgi no programmatûras pareizas atraðanâs vietas, tâpçc mums tas ir jânodod profesionâlam uzòçmumam, kuram mûsdienâs ir liels iespaids. Paðlaik ar atklâðanu praktiski nav problçmu, jo ar katru gadu tirgû ir vçl vairâk, un sievietes, kas tâs rada, ir visaugstâkâs kvalitâtes speciâlisti. Daudzi uzòçmumi mûsdienu jomâ sadarbojas ar speciâlistiem.Skaistiem un sevi cienoðiem uzòçmumiem, kas sniedz ðâdus pakalpojumus, vajadzçtu piedâvât mums daudzvalodu programmatûras atraðanâs vietu, tîmekïa vietòu atraðanâs vietu, multivides atraðanâs vietas un datoru spçïu atraðanâs vietas, daþi no ðiem uzòçmumiem ir ieinteresçti lokalizâcijas inþenierijâ, kas garantç pilnu atraðanâs vietu. Ðâdos uzòçmumos ir kvalificçti lingvisti ar lielu profesionâlo pieredzi, ïoti efektîvus atraðanâs vietas inþenierus, DTP speciâlistus, projektu vadîtâjus un testçtâjus. DTP speciâlisti nodarbojas ar ïoti rûpîgu mûsu rçíinu sagatavoðanu publicçðanai un drukâðanai, pateicoties kuriem viòi var pielâgot failu grafikas ziòâ oriìinâlam vai izveidot pilnîgi jaunu grafisko izkârtojumu. To veido speciâlisti, kuri ir apmâcîti materiâlu veidoðanâ ârzemju stilâ.