Drodibas varsts saspiesta gaisa

Mçs paliekam kârtîbâ, kad mums praktiski jebkurâ stadijâ tiek glabâti daþâdi apdraudçjumi. Man ir daudzas reizes noticis, ka gâzes spiediens ir pârsniedzis pieïaujamo vçrtîbu. Tas noveda pie katla eksplozijas, kas kâzâm radîja, bet arî dârgu remontu. Ðodien es apzinos, ka ðajâ tehnoloìijâ jûs varat zaudçt savu dzîvi ar iespçju, kaut arî viesu grupa to nezina.

http://lv.healthymode.eu/man-pride-dabiskie-veidojumi-erekcijai/

Par laimi, mûsdienâs pastâv objekts, piemçram, atloki vai droðîbas vârsti. Ir pçdçjais vârsta veids, kas automâtiski sadalâs, kad gâzes vai tvaika spiediens pârsniedz pieïaujamâs robeþas. Tas novçrð ðâdu strukturâlo elementu, piemçram, tvertòu, cauruïvadu, ieskaitot visu, eksploziju. Vispirms to izmantoja septiòpadsmitâ gadsimta otrajâ pusç ïoti plaði izplatîtâ ierîcç, kas bija spiediena plîts.Ja mçs aplûkojam vienkârðâkos droðîbas vârstu modeïus, mçs pamanâm, ka ir tikai trausla plâksne, kas tiek iznîcinâta, kad gâze pârsniedz pieïaujamo spiedienu.Diemþçl ïoti bieþi vârsts tika cepts. Ierîces klients bieþi vien to neapzinâti iekasçja. Tâpçc tika uzsâkti divi neatkarîgi vârsti, kas visbieþâk tiek ievietoti attiecîgâs ierîces pretçjos galos.Ðie vârsti parasti tika piegâdâti tvaika dzinçjos. Tas neïâva pçkðòam spiediena palielinâjumam, kas bija transportlîdzekïa dzinçja blokâ. Tâ draudçja eksplodçt, kas varçtu pat izraisît visu pasaþieru nâvi.Es ceru, ka esmu ieinteresçjis lasîtâjus par droðîbas vârstiem. Ikviens, kas izlasîjis ðo materiâlu, iespçjams, tagad apzinâs, cik ârkârtîgi svarîgs jautâjums ir ðîm komandâm jaunajâ pasaulç un rûpniecîbâ.