Dicrdii uzocmuma attistibai

Uzòçmumiem, kas strâdâ vai pârdod produktus, ir tikai daþi veikali. Mçs izðíiram gatavo produktu noliktavu, kâ arî materiâlus. Abas ir vçrstas uz atseviðíu materiâlu partiju labu uzglabâðanu un aprakstu. Noliktava ir neatòemama konkrçtâ uzòçmuma loìistikas procesa atribûts. Veidlapu laikâ viòa atraðanâs vieta ir precîzi jânosaka. Visiem tiem ir stingri jâatsaucas uz tâdiem svarîgiem loìistikas uzdevumiem kâ iepirkums, darbs un izplatîðana. Uzòçmçjdarbîbas þurnâlu darbîbas uzlaboðanas dçï ir vçrts îstenot îpaðas datorprogrammas, kas atvieglo konkrçto efektu un produktu atraðanâs vietu. Dzçrieni no tiem ir plaði paplaðinâta programmu datubâze, piemçram, optima. Þurnâls Optima ir noliktavu un pârdoðanas vadîbas sistçma.

Tâs uzstâdîðana un darbîba ir ïoti intuitîva. Varat arî palîdzçt apmâcîbâ. Soli pa solim viòð apraksta darbu, kas saistîts ar rçíinu izdoðanu, pârdoðanas dokumentu izsniegðanu, korekciju izsniegðanu. Katra nodaïa ir pirms grafika ar pirmajâm grâmatvedîbas koncepcijâm. Þurnâla modulis cita starpâ ietver:Kâ vadît kravu katalogu?Kâ dot jaunu produktu?Kâ veikt ârçjo izdevumu?Krâjums veidots, pamatojoties uz noliktavu dokumentiem (atvçrðanas bilance, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW, dokumentu labojumi: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM. Izsniedzot noteiktu preci, nekavçjoties tiek izdots raksts no attiecîgâ resursa (piegâde. Þurnâla Optima programma ïauj jums vienâ datubâzç darbinât vairâkus valsts un pazaudçtus þurnâlus. Sagatavotie MM dokumenti râda pârskaitîjumus starp noliktavâm. Viegli un çrti varam sastâdît pieejamo noliktavu preèu sarakstu. Programma ietver inventarizâcijas funkciju, kas ir apkopota no trim posmiem: inventarizâcijas lapu sagatavoðana, papildinot produktu reâlo stâvokli noliktavâs, koriìçjoðu dokumentu izveide. Apmâcîbâ mçs atradîsim padomus par to, kâ izveidot inventâra lapu, un jûs varat izmantot arî palîglapas.Efektîvi organizçta noliktava loìistikas un gaismas dokumentâcijas ziòâ veicina strauju materiâlu nodoðanu starp secîgâm korpusa ðûnâm.