Depresijas emuars

Darbs ar galvu, kas dodas uz depresiju, kas nav populâra. Persona, kurai ir depresija, sûdzas par visu slimîbu un grçku pret dzîvîbu. Viòð nespçj panâkt spçku, viòð neuzskata par mûsu bçrnu, viòð joprojâm sûdzas, savai runai trûkst paðapziòas un zema paðvçrtçjuma. Tas viss nozîmç, ka depresiju cieð no radiniekiem, kas viòai pçc iespçjas âtrâk iepazîstas ar palîdzîbu.

Chocolate slimChocolate slim Unikāls novājēšanas kokteilis ar labākās šokolādes garšu

Depresijas ârstçðanu parasti veic ar uzvedîbas, kognitîvo, gestalta vai psihodinamisko terapiju. Terapijas veids ir atkarîgs no klienta kognitîvâs attieksmes, bet arî no slimîbas stadijas. Viss tiks novçrtçts ar Krakovas psihiatru, kurð izraksta zâles un psihologu, kurð bauda sarunas ar pacientu.Tomçr ârstçðana visbieþâk jânosûta ne tikai depresîvai personai, bet visai ìimenei. Parasti pusaudþa depresija rodas no pçdçjâ, kas notiek visâ ìimenç. Pirms tâ notiek, ir jâsazinâs ar ârstu, kurð novçrtçs vai bûs vienâds depresija. Ir skaidrs, ka mçs necieðam no ðîs slimîbas, un mçs paliekam tikai îslaicîgi nomâkti. & Nbsp; & nbsp; Tad antidepresantu lietoðana nav noteikta.Kâda cita depresija no parastâ chandra? Chandra ir pazeminâts garastâvoklis, kas pielâgojas stimulu ietekmç. Ja mçs paredzam ilgu skumju un kaut ko, kas uzlabo mûsu garastâvokli pçkðòi, tas nozîmç, ka mçs arî neesam nomâkti. Depresijas galvas tçviòi gandrîz nav palîdzçjuði kâdam tipiskam laika veidotâjam vai smieklîgiem videoklipiem vai kontaktiem ar kolçìiem. Trûcîgâs lomas ir vienaldzîgas pret emocionâli uzlâdçtiem faktoriem, kas nozîmç, ka depresîvajai personai ir grûti uzmundrinât, bet arî ir grûti apbçdinât. Persona, kas sâkumâ cieð no depresijas, pârstâj darboties, ko viòð izmantoja. Tad viòð sâk izvairîties no saskarsmes ar ikvienu, jo viòð redz, ka viòð nereaìç uz ierobeþojumiem, viòð nav laika, lai sâktu sarunas ar saviem kolçìiem. Tad viòð sâk iet no sociâlajâm lomâm - viòð vairs nepastâv ideâls tçvs, viòð pârstâj rûpçties par bçrnu. Meita vairs nav atkarîga no vecâkiem. Tâdçï ir nepiecieðams pçc iespçjas âtrâk dziedçt.