Darba drodiba ir atkariga no jums

Katrs îpaðnieks, kas vada kampaòu, kurâ pastâv sprâdziena risks, ir atbildîgs par dokumenta sagatavoðanu, lai aizsargâtu darba vietas no sprâdziena. Ðâda prasîba pirmâm kârtâm izriet no ekonomikas, raþoðanas un kopçjâs politikas ministra 2010. gada 8. jûlija noteikumiem, kas bûtîbâ ir minimâlâs prasîbas darbinieku uzticîbai un higiçnai darba vietâs, kurâs var rasties sprâdzienbîstama vide (Dz.U. Nr. 138, 931. punkts.

Tajâ paðâ laikâ jâatzîmç, ka ðis pienâkums attiecîbâ uz saviem tiesîbu aktiem tika ieviests ar tâ saukto Jaunâs pieejas direktîvu, proti, ATEX137.Pirms darba uzsâkðanas ir jâaizpilda darba aizsardzîbas dokuments. Gadîjumâ, ja darba vieta vai aprîkojums, kas nepiecieðams, lai veiktu darbu, bûtu samçrâ modificçts (paplaðinâts vai pârveidots, tas pats dokuments ir jâpârskata.Ðo tekstu galvenais mçríis ir, pirmkârt, to darbinieku apsargi, kuri atrodas sprâdzienbîstamâs zonâs. Ðis dokuments ir paredzçts, lai mudinâtu darba devçjus novçrst sprâdzienbîstamas vides izveidi. Tâs punkts ir papildus tas, kas novçrð paða sâkuma.Darbavietas aizsardzîbas dokuments pirms sâkuma ir jâorganizç, ja darba vietâ ir iespçjama sprâdzienbîstama vide, piemçram, ja ir tâdas bâzes kâ skâbekïa maisîjums ar uzliesmojoðiem putekïiem, pulveriem, ðíidrumiem, gâzçm vai pat pâriem.Sprâdziendroðîbas dokumentâ jâiekïauj ðâda informâcija:- informâcija kopumâ, kurâ bûtu jâiekïauj paziòojumi, kâ arî termiòi, kâdos jâparedz sprâdzienbîstamîbas dokuments, \ t- detalizçtu informâciju veikalâ, kuru ietekmç riska novçrtçjums, kâ arî eksplozijas risku, kâ novçrst un novçrst ðâdu sprâdzienu, aizsardzîbu pret tâs produktiem, \ t- papildu informâcija, piemçram, protokoli, sertifikâti.Visbeidzot, jâpiemin, ka darba droðîbas dokuments sprâdzienam ir jâsajauc ar riska novçrtçjumu.