Cilvcku parvadadana trzebnica

No 2011. gada katram taksometra vadîtâjam, kas sniedz transporta pakalpojumus fiziskâm personâm, automaðînâ jâiesniedz nodokïu kases aparâts. Ðim nolûkam ir atbrîvoti pârvadâtâji, kas raksta vienkârðus pakalpojumus tikai saskaòâ ar jaunâm uzòçmçjdarbîbas vienîbâm.

Pârvietojamie fiskâlie kases taksometru vadîtâjiem izceïas atbilstoðo izmçru dçï. Parasti ir rokturi, kas ïauj to pastâvîgi uzstâdît transportlîdzeklî, un to darbina ne tikai akumulatori, kas uzstâdîti kopâ, bet arî ir savienoti ar automaðînas akumulatoru, lai tie nenokïûtu visâ maiòas laikâ. Ierîcei parasti ir displejs, kas ïauj to izmantot pastâvîgâ un horizontâlâ perspektîvâ un ir spçcîgs mainîgos laika apstâkïos. Atcerieties, ka taksometra un kases aparâta norâdei jâbût gludai, lai to varçtu lasît, braucot ar taksometra vadîtâju un pasaþieri.Papildu funkcijas, kas bûtiski uzlabo katra pârvadâtâja darbu, ir: iespçja tieði pieslçgt kases aparâtu tieði taksometram, pateicoties kuram var automâtiski izdrukât kvîti, iespçju pieðíirt atlaides vai atcelt kvîti veiksmîgi, kad klients atsakâs no darbîbas. Taksometra kases aparâts tika dibinâts galvenokârt ar priekðlikumu par ðîs profesijas îpaðîbâm. Uz tâ izdrukâtâ kvîts ir daþi nestandarta priekðmeti, piemçram, ceïojuma laiks, nobrauktais attâlums, taksometra numurs vai izmantoto daïu skaits daþos tarifos. Taksometra vadîtâjs joprojâm var norâdît rçíinâ informâciju par sniegtajiem papildu pakalpojumiem, proti, bagâþas nodoðanu, dzîvnieku pârvadâðanu utt.Ir zinâms, kâ katrs kases aparâts ir bieþa funkcija - dienas atskaites, ikmçneða pârskata, kases statusa, norçíinu ziòojuma un papildus taksometra iestatîjumu atskaites izdruka.Kases aparâts, kas dzîvo virs taksometra un kam ir viena ierîce, tikai darbâ, ðâds risinâjums bieþi nedarbojas, jo tas acîmredzami samazina instrumenta paðreizçjo laiku un prasa bieþi nomainît papîra ruïïus. Iespçjams, ka ir vairâk savienojuma ar klçpjdatoru, izveidojot atbilstoðus darba vai programmatûras atjauninâjumus.Nauda ir bagâta un droða droðâ un spilgtâ veidâ, lai liktu un ievietotu automaðînu, pateicoties ne tikai tam, ka tas, iespçjams, mijiedarbojas ar daudziem taksometriem, tâpçc to var izmantot nevis automaðînâ, tâpçc ir svarîgi arî to nogâdât birojâ vai bûvçt un sagatavot ziòojumus. Tas arî aizsargâ pret kases aparâta zâdzîbu ilgu apstâðanâs laikâ.