Cilvcks un datorizacija

Bieþi vien þurnâlos varam redzçt kases pozîcijas aprîkojumu mûsdienîga datora, bieþi vien ar skârienekrânu, bûvniecîbâ, kâ arî finanðu un fizisko printeri vai iebûvçtu svîtrkodu lasîtâja skaitîtâju. Ðâdas pieejas parasti atrodamas veikalos un veikalos, kas pieder veikalu bûvniecîbai.

Tajos ir daudz sortimentu, produktu cenas bieþi mainâs, un paði produkti parasti tiek pârdoti, kad un kad tiek pasûtîts. Lîdz ar to ir vajadzîgi datorizçti pârdoðanas ieraksti un produkta pârdoðanas darîjumi, pârvietojot to pa kodu lasîtâju un noklikðíinot uz viena datora pogas.

https://duo-shampoo.eu/lv/Vivese Senso Duo Shampoo - Efektīva izārstēt vājinātu un izkrist no matiem!

Tomçr ne vienmçr ir nepiecieðama ðî datorizâcija. Piemçram, ja mçs nodarbojamies ar nelielu apkârtnes veikalu, zaïo dârzu vai veikalu ar ïoti raksturîgu sortimentu, ðâda datorizâcija nebûs nepiecieðama. Gadîjumos, kad mçs pasûtâm daþus vai divpadsmit izstrâdâjuma priekðmetus reizi divâs nedçïâs, un tâ kâ sortimenta veids nemainâs pârâk bieþi, viss, kas mums nepiecieðams, ir fiskâlais novitus - neliels plus. Pçc tam jums ir nepiecieðams sadalît sortimentu daþâs vai divpadsmit grupâs, katrs sniedzot atseviðíu PLU un uzlîmçt etiíetes ar vçrtîbâm katram konkrçtam produktam manuâli. Gadîjumâ, ja ðî kolekcija ir neliela, tâ nedarbojas labi, un ir efektîvi aizsargât jebkuru cenu diapazona vai rakstu skaita izmaiòas.

Mazâ îpaðuma veikala kases aparâts ir obligâts pienâkums - nodokïu iestâdei. Ja veikalâ ir noteikta ienâkumu robeþa, tai ir jâizmanto ðî ierîce. Tomçr veikala îpaðnieks, lai gan ir pienâkums reìistrçt ðo kases aparâtu un izmantot to ar katru darîjumu, ir liela izvçle kases aparâta garðas ziòâ. Maza îpaðuma veikala panâkumos ir vçrts izvçlçties visvienkârðâko, lçtâko kases modeli, kam nav pârâk daudz funkciju un kas ir viendabîgs. Iepriekð varam pieòemt, ka ðîs ir mums svarîgâkâs tiesîbas kases aparâta iegâdç un ka tâs nemainîsies ilgu laiku.