Cilvcka drodibas definicija

Droðîba ir daþi no svarîgâkajiem jautâjumiem, kurus mçs plânojam rûpçties. Mçs spçlçjam ar darbu, pateicoties kuriem mçs nopelnâm naudu, lai nopirktu. Un mçs vçlamies, lai mûsu prombûtnes laikâ mçs aizsargâtu mûsu, it îpaði mûsu paðu mâjâs. Ðâdâ veidâ mçs pieòemam trauksmes signâlus, kas izðíiroðajâ periodâ nodroðina mûsu îpaðumu. Tâ joprojâm ir tâda pati skaòas zîme, bet daudzi cilvçki izmanto gaismas signâlu, kuram nepiecieðama optiskâ sirçna.

Vivese Senso Duo Oil 2Vivese Senso Duo Oil 2. Efektīva matu izkrišana sagatavošana

Mâjokïa nodroðinâðana vai îpaðo avârijas transportlîdzekïu maríçðana, izmantojot optiskos signâlus, ir risinâjums, kas izmantots gadiem ilgi. Tâ ir tâda pati mâjas ietekme uz droðîbu un tajâ paðâ laikâ arî redzamîba, îpaði naktî, kad mçs nevçlamies traucçt nakts klusumu ar nevajadzîgâm skaòâm. Ðâda signalizâcijas iekârta veiksmîgi darbojas tâdos veikalos, kas bieþi tiek aplaupîti, vai arî telpâs tâ saucamajos bagâtos rajonos.

Optiskâ sirçna ir aprîkojuma iezîme, kas nodroðina ceïu bûvniekiem. Tie vienmçr izskatâs oranþi un izceïas ar mirgojoðu gaismu. Tajâ paðâ laikâ tas ir arî tâdu automobiïu aprîkojuma elements, kas pârvadâ kâdu transportlîdzekli, vai arî paði ir pastaigas svçtceïojumu piloti. Lauksaimnieki izmanto arî ðâdas signalizâcijas ierîces, pârvietojoties ar kombainu vai traktoru ar lielâkiem izmçriem. Ðâda aizsardzîba ir sava veida aizsardzîba pret nepatîkamiem notikumiem, piemçram, negadîjumiem.

Priviliìçtie transportlîdzekïi arî iegûst signâlus, bet to raksturs un krâsas, daudzi ir sadalîti no signâlierîcçm, kuras uzòemas priviliìçti transportlîdzekïi. Pçdçjos gados vissvarîgâkais ir iepriekð minçto signalizâcijas ierîèu izmantoðana un palîdzîba.