Cenu darbinieku apmaciba

Jaunais tirgus ir pakïauts pastâvîgâm izmaiòâm, kas ne tikai rada jaunus piedâvâjumus, bet arî rada cita veida konkurenci, bet finanðu kontrole ir ârstniecisks mehânisms uzòçmuma finanðu prioritâðu pçtîðanâ. Bezkompromisa konkurence motivç uzòçmumus veikt jaunus finanðu novçrojumus un ierobeþot pârmçrîgus izdevumus. Finanðu kontrole ir diagnostikas lîdzeklis, lai plânotu, koordinçtu un apsvçrtu darbîbas izmaksas, lai kontrolçtu labus uzòçmumu procesus. Skaidra realitâtes un reakcijas âtruma vîzija nosaka vadîbas situâciju un efektivitâti, tâpçc uzòçmumi cenðas saglabât saprâtîgu savu naudas organizâciju. Ârstçðana, kas ietilpst ekonomiskâs kontroles bûtîbâ, ietver naudas lîdzekïu pieprasîjuma noteikðana, uzòçmumu finansçðanas veidu rentabilitâte, valûtas kursa un peïòas konts, turklât ekonomiskâ likviditâte un kapitâla ieguldîjumu efektivitâtes analîze.

Motion FreeMotion Free Unikāls balzāms kopīgu problēmu risināšanai

Ekonomiskâs kontroles uzdevums ir sniegt un saglabât uzòçmuma finansiâlo likviditâti, t.i., uzòçmuma spçju pareizi izpildît maksâjumu saistîbas. Finanðu kontrole sastâv no trim secîgâm reizçm, proti: plânoðanas, ievieðanas un kontroles posmiem, kad slimîba un individuâlo uzdevumu kontrole pieder kontrolierim un finanðu vadîtâjam, bet îstenoðanas posmu veic kasieris. Uzòçmçjdarbîbas vadîbâ ir ekonomiskâ kontrole, kad darbîba izpauþas kâ decentralizâcijas iezîmes, ko nosaka lçmumu pieòemðanas pilnvaras mazâkiem un mazâkiem vadîtâjiem, sniedzot viòiem atgriezenisko saiti par viòu pozîcijas ietekmi uz uzòçmuma rezultâtiem.