Centralie putekisuccju lietotaju parskati

Mçs mîlam kârtîbu un skatuves telpâs. Jo mçs bieþi vien tîra un vakuuma paklâjus, grîdas. Tîrîðanai izmantojam tradicionâlos putekïsûcçjus. Mûsu grupas vidû centrâlâ putekïsûcçji joprojâm ir ârzemju koncepcija. Ðâda putekïsûcçja situâcija rçíinâs ar netîrâ gaisa izmeðanu no mâjas.

Kas ir uz trauka?Tas ir saistîts ar to, ka centrâlajai putekïu sûcçjai nav tikai paða objekta, kâ tas ir standarta putekïsûcçjos, bet tam ir visa instalâcija. Visa ierîce ir veidota no centrâlâs galvas, sûkðanas caurulçm, kas slçptas sienâs un sûkðanas ligzdâs. Ierîce automâtiski ieslçdzas, tiklîdz jûs pieslçdzat tîrîðanas sprauslu caurulei. Centrâlâ putekïsûcçja sistçma, jo sistçmai ir vissvarîgâkâ daïa, kurâ tiek iegûts viss dzinçjs, kâ arî putekïu tvertne. Viss ir apvienots dzîvoklî. Visbieþâk to izmanto saimniecîbas telpas, bçniòi, garâþas, pagrabi. Centrâlâ putekïsûcçji ir daudz ko organizçt, veidojot mâju. Uzstâdîðana îpaðâs situâcijâs un papildus, tikai darbietilpîgâka, jo telpai ir nepiecieðama renovâcija. Bûvçjot mâju, montâþu var sadalît divâs pusçs. PVC cauruïu uzstâdîðanu var veikt bûvniecîbas laikâ un pçc bûvniecîbas pabeigðanas uzstâdiet kontaktligzdas un centrâlo personu.

Centrâlâ putekïsûcçja priekðrocîbasCentrâlâ putekïsûcçji nav populârs ieguldîjums, bet tam ir daudz priekðrocîbu. Starp tiem svarîgs ir tas, ka pirmâs vienîbas apstrâde nav sareþìîta. Tas attiecas uz tvertnes iztukðoðanu ar putekïiem un filtru nomaiòu. Ðâda aktivitâte veidojas vairâkas reizes gadâ. Vissvarîgâkais ir pçdçjais, ka tîrîðanas laikâ nekas nav putekïi. Nejûtiet putekïu smakojoðo smarþu. Ierîce darbojas ïoti mierîgi, jo putekïsûcçjs pats nenâk tuvu mums. Ðâdâ gadîjumâ jûs varat droði runât, klausîties mûziku utt. Spçle, viss ir mierîgs, jo tâ koncentrçjas uz èûsku. Ðâdâ gadîjumâ ir viegli izvairîties no aprîkojuma un sasniegt attâlâkos telpu stûrus.