Ceiu ipadnieka tiesibas un pienakumi

Kâ jûs zinât, rûpnîca sniedz lielu ietekmi uz katru îpaðnieku, kurð atver ðâdu iekârtu. Vienmçr ir vçrts atcerçties par îpaðnieka pienâkumiem vadît ðâdu rûpnîcu. Rûpnîcas îpaðnieka svarîgâkais pienâkums ir sniegt droðîbu visiem darbiniekiem rûpnîcâ. Tâpçc visas maðînas, kâ arî visi rûpnîcâ esoðie dzîvokïi ir acîmredzami jâapskata un jâgarantç droðîbas ziòâ.

PsoriFix

Viens no svarîgâkajiem standartiem, kas îpaðniekam ir jânodroðina mûsu iedzîvotâjiem, ir sprâdzienbîstamîba. Kâ mçs zinâm raþoðanas laikâ, ir norâdîtas daþâdas degoðas vielas, kas baro organizâciju ne tikai. Ja ðâdas vielas peïòâ kïûst gaistoðas, piemçram, ðâdas maðînas pasliktinâðanâs, sâkuma risks ir augsts. Tâpçc rûpnîcas îpaðniekam ir pienâkums periodiski pârbaudît visas rûpnîcas organizâcijas, kâ arî atbilstoðu cilvçku veselîbai un izturîbai kaitîgu vielu uzglabâðanu. Tâdçjâdi rûpnîcai jâatbilst visâm Polijas tiesîbu aktos noteiktajâm prasîbâm, lai to varçtu apstiprinât raþoðanai. Cilvçki var sçdçt un staigât, bet pierâdîtâs vietâs. Ja periodiskâs pârbaudes liecinâtu, ka rûpnîca rada draudus cilvçka izaugsmei un veselîbai, kâ arî ir ïoti iespçjams, ka tâ nâks, tad rûpnîca tiks iekïauta vietâ, kur pielâgoties visâm droðîbas prasîbâm. Tas viss jâkontrolç rûpnîcas îpaðniekam. Tâpçc nepietiek, lai darbiniekiem nodroðinâtu atbilstoðu algu un gûtu ienâkumus no sava darba. Pirmâm kârtâm, ir svarîgi uzticçties tiem, ko viòi meklç katru dienu. Daudzi cilvçki noteikti izmantoja visas droðîbas prasîbas, ja Polijas labas normas par tâm netika teiktas. Tâpçc, protams, ir nozîmîga loma attiecîbâ uz valsts lomu visu iespçjamo rûpnîcu meklçðanâ un to droðîbas uzraudzîbâ. Vispirms rûpnîcas îpaðniekam jâcenðas garantçt visu rûpnîcâ strâdâjoðo droðîbu. Ir tik liela nozîme.