Burvis slipctajs 310p rokasgramata

612p burvju griezçjs ir pozitîvs aksesuârs visu veidu çdienu grieðanai. Tâ arî ievçro mîksto produktu, piemçram, daþu dârzeòu, apstrâdi un vienkârðu kâ sieru. Labi priekðmeti un precîza apstrâde nodroðina lielu un bezrûpîgu darbîbu. Maðînas konstrukcija ïaus viòai dzîvot vienkârðîbâ un sasniegt visus sanitâros ieteikumus. Pakalpojums pats par sevi ir intuitîvs un bez problçmâm, pateicoties kâdam citai personai var âtri ieviest mûsdienu pienâkumus.

612p burvis slîpmaðînas tehniskie parametri ir:- izmçri 635 x 500 x 495 mm- droðîbas klase ir IP33- ierîces svars 39 kg- grieðanas biezums no 0 lîdz 28 mm- 300 x 250 mm baroðanas galds- 250 W dzinçja jauda- naþa asmens garums 300 mm

Griezçjs ir veidots divâs grupâs.Standarta versija ir aprîkota ar starta apturçðanas pogâm un automâtisku mehânismu naþa izslçgðanai, ja rodas problçmas ar strâvas padeves spriegumu.Burvju griezçjs ir aizsardzîba pret nejauðu ieslçgðanos. Traukâ esoðais sensors atklâj naþu aizsargu nepareizu uzstâdîðanu. Pateicoties tam, nav iespçjams to ieslçgt, nodroðinot operatoru.Ikdienas uzturçðana nav sareþìîta un papildu darbîba îsâ laikâ. Viss, kas jums jâdara, ir tîrît trauku ar pârçjo efektu, piemçram, taukus vai drupatas pçc darba. Visas tçmas, piemçram, paplâtes, naþu pârsegs, ir viegli noòemamas, ðim nolûkam nav nepiecieðams izmantot nekâdus rîkus.Slîpmaðîna arî darbosies mazâkos veikalos, kad arî nelieli augi, kur materiâlu apstrâde notiek vidçji.612p burvju griezçja cena ir aptuveni 4500 PLN bruto.Slîpçtâjs ir vienkârðs ar rezerves daïâm par zemâm cenâm. Ierîce pielâgojas daudziem faktoriem, kurus var nosaukt bojâjuma vai neveiksmes rezultâtâ.Tas samazinâs modeïa ilgtermiòa darbîbas izmaksas.