Bcrnu izglitibas audiogramata chomikuj

Bçrni ir enerìijas vulkâni. Viòi vada, lçkt, apgâzt un paplaðinât, viòi atkal pârvçrðas un patieðâm bezgalîgi. Bieþi vien tos ir grûti iegût kârtîbâ. Tomçr ne viss. Bçrni ir arî vecâku vizîtkartes. Kâ veidot, ka jûsu bçrni aktîvi pavada laiku un tajâ paðâ laikâ neizskatîjâs dabas katastrofas upuriem?

Snail Farm

Krokâ kleita, netîrs apkakle, saplçsts ceïð - tâs ir problçmas, kas skar visus vecâkus. Mçs iegûstam jaunus apìçrbus, atveroðus caurumus, mitras kabatas lakatiòas un rokassomas, kurâs novieto matus, audus, sukas un individuâlas pirmâs palîdzîbas ierîces. Apìçrbs pârmaiòâm, kas paslçptas papildu maisâ, ir ne tikai tiem, kas izmisîgi. Tomçr izskats nav ðorti, bet arî kleita vai zeíubikses. Ïoti bieþi parâdâs pirmâs vijoles.

Cik viegli ir nolaist sareþìîti austi frizûras - katra mâte zina. Kâ atvest savu meiteni matus lîdz lîmenim, kas piedâvâ estçtiku, pirms atstât mâju - katrs tçtis zina. Tas nedarbosies bez profesionâla aprîkojuma. Parastie dzçðgumijas bieþi pârvietojas no matiem. Krûðturi, uzmanîgi pîti vairâk smilðu kârbas stûrî, izjauciet piecas minûtes. Katra frizûra ir jâatbalsta, un papildus dzçðgumijiem, íemmâm, rokassprâdzçm un lîkumainai vçrtîbai ir vçrts, lai jums bûtu aproce. Ir svarîgi, lai klipi bûtu izturîgi un tajâ paðâ laikâ izgatavoti no skaistiem materiâliem. Cietais stîvs, satriecoðais plastmasa ne tikai âtri sapratîs smilðu kastç, bet arî padara bçrnus neïaut saviem vecâkiem uz matiem nâkamajos divdesmit gados. Çrts, maigs matadata, kas pielâgots cilvçka komfortam, var vismaz palîdzçt saglabât ðo izskatu.

Ja frizûra ir spçjîga, soma ir iesaiòota, bçrns smaida un vecâks ir bruòots ar atbilstoðiem pacietîbas un izturîbas slâòiem - jûs varat iziet. Atkarîbâ no tâ, kur brauciens notiek, noskaòojiet savu frizûru. Ja ðodien mçs bçrnam bçrnudârzâ nosûtîsim visu dienu, ir vçrts rûpçties par:- stabilitâte,- çrtîbas,- izskats.Tâtad, òemiet vçrâ ðos:- saraustîðanâs,- darbojas,- krîtot,- zaudçt elementus.

Un pçc atgrieðanâs, jûs varat íemmçt matus ar citu.