Atomu elektronu mikroskops

Paðlaik metalurìija ir joma, kas ne tikai ierobeþo plastmasas veidoðanas un dibinâðanas procesus, bet arî apstâjas ar makro grupu pçtîjumiem. Ðajâ objektâ pçtîjumi parasti tiek veikti ar metalogrâfiskajiem mikroskopiem.

Mikroskopija ir kaut kas, kas parâdîjâs pirms daþiem simtiem gadu. Un tikai relatîvi no jauna, metalurìijâ tika izmantoti cita veida mikroskopi. Mûsdienu posmos tie ir nepiecieðami, strâdâjot ar inþeniertehniskâm tçmâm. Ðajâ jomâ ðajâ jomâ metalogrâfiskie mikroskopi ir ârkârtîgi lçti, kas, cita starpâ, ir veltîts metâla trûkumu vai to atklâjumiem. Ðî ir attçlveidoðanas tehnoloìija, kuru iegûst par necaurlaidîgiem paraugiem. Metallogrâfiskie mikroskopi cita starpâ ietver arî elektronu mikroskopus, kas ïauj pievçrst uzmanîbu atomu perioda konstrukcijâm un gaismas mikroskopiem, kam raksturîgs mazâks palielinâjums. Novçrojumi, kas iegûti, lietojot ðîs ierîces, ir ârkârtîgi svarîgi, jo, pateicoties tam, mçs varam atklât daþâdus mikrocraku veidus dokumentâ vai to izcelsmi. Ir iespçjams aprçíinât fâzes ieguldîjumu un precîzi noteikt atseviðíus posmus. Pateicoties tam, mçs joprojâm varam novçrtçt ieslçgumu skaitu un veidu un daudzus svarîgâkos elementus no metalurìijas redzçjuma tçmas. Piemçram, bieþi tiks iegâdâti jaunizveidotâ materiâla mikroskopiskie novçrojumi, lai precîzi ievçrotu materiâlu struktûru, pateicoties kuriem perspektîvâ mçs varam novçrst daudzas nevçlamâs neveiksmes.

Metallogrâfisko mikroskopu izmantoðana ir ârkârtîgi svarîga, jo pateicoties tam mçs varam viegli atrast materiâla defektus. Vienmçr ir vçrts atcerçties, ka ðâda aprîkojuma apkalpoðana ir bîstama. No pçtîjuma sâkuma to vajadzçtu veikt tikai kvalificçtâm personâm.