Atbilstibas deklaracija ventilacijas rethii

https://dia-rem.eu/lv/

EK atbilstîbas deklarâcija, kâpçc ir rakstisks paziòojums radîja raþotâja (vai pilnvarotâ pârstâvja, ka materiâls ir lîdzvçrtîgs tam, ko apgalvo Eiropas Savienîbâ. Ðai informâcijai jâattiecas uz vienu vai ïoti precçm, kas ir skaidri norâdîtas uzòçmuma vai produkta kodâ vai ir skaidri nepârprotamas. Raþotâjam ir jâpakïauj raþojumam, lai tas veiktu analîzi un izdarîtu izmaiòas, lai sasniegtu direktîvu prasîbas.

Pirms atbilstîbas deklarâcijas izsniegðanas raþojumiem jâpakïauj atbilstîbas novçrtçðanas procedûrâm, turklât, ja tas ir lietderîgi (kâ tas izriet no citiem noteikumiem, ðiem izstrâdâjumiem nepiecieðams iegâdâties attiecîgus sertifikâtus. Atbilstîbas novçrtçðanas procedûra tiek panâkta, izpildot konkrçtas darbîbas virknes. Tad tiek saukti moduïi, un tos parasti raksturo lieli burti. Ðîs secîbas izvçle ir atkarîga no raþotâja, kurð, iespçjams, meklçs to pçc viòa uzskatiem, izmantojot iespçjas, kas viòam norâdîtas informâcijâ un konkrçtam produktam. Par vidçjo tehnoloìiju produktiem, secîba var atsaukties uz vienu moduli (piem., A modulis, un vairâk uzlabotas raksti ir sareþìîta procedûra (piem., Gadîjumâ, elektrîbas skaitîtâja raþotâjs var izvçlçties B moduïi + D, B + F vai H1 . Tad izaugsme un dzîvi produkti tiek dokumentçti. Raþotâjs nâk par produktiem, kas uzòem CE atbilstîbas deklarâciju. Liels atbildîba saistîts ar jautâjumu par atbilstîbas deklarâcija raþotâja iet ârâ no strâvas, tiek apgalvots, ka produkts, kas ir sagatavojusi dokumentâciju atbilst visâm bûtisks vçlas, un ir saskaòâ ar piemçrojamiem noteikumiem.EK atbilstîbas nolîgumos bûtu jâietver informâcija saskaòâ ar ðâdu paraugu (kopâ ar infrastruktûras ministra 2004. gada 11. augusta rîkojumu par bûvizstrâdâjumu atbilstîbas deklarçðanas metodçm un to maríçðanas metodi ar celtniecîbas zîmi:1. Unikâls produkta identifikators - numurs XXXX2. Uzòçmums un raþotâja adrese, kâ arî vajadzîbas gadîjumâ vienlaicîgi arî tâs Eiropas pilnvarotais pârstâvis3. Ðo atbilstîbas deklarâciju pilnîbâ izsniedz raþotâjs (vai uzstâdîtâjs4. Kas ir deklarâcijas materiâls - produkta identifikators, kas vajadzîbas gadîjumâ ïauj reproducçt tâ saturu, pievienojiet fotoattçlu5. Ðîs deklarâcijas priekðmets, kas aprakstîts iepriekð, ir kopîgs attiecîgajiem Kopienas tiesîbu aktiem (saraksts6. Atsauces uz specifikâcijâm vai fotogrâfijâm uz saskaòotajiem standartiem - uz kuriem attiecas deklarâcija7. Vajadzîbas gadîjumâ informâcija par paziòoto personu, kura ir iestâjusies lietâ, un jâiesniedz sertifikâts8. Cita papildu informâcija, piemçram: kura vârdâ vârds tika parakstîts, izdoðanas laiks un vieta, amats, vârds un paraksts.Pçc atbilstîbas deklarâcijas izdoðanas izstrâdâjumam var tikt pieðíirta CE zîme. Ðî maríçjuma klâtbûtne produkta iepakojumâ norâda, ka tâ atbilst Eiropas Savienîbas direktîvu prasîbâm. Viòi runâ par uzdevumiem, kas saistîti ar palîdzîbu veselîbu un vidi, droðîbu izmantoðanas, un noteikt risku, ka raþotâjam ir jâizskauþ. Ja produkts ir pakïauts atbilstîbas novçrtçðanu, un nav atbilstîbas deklarâciju, kas nav kïûst ievietota tirgû vai tiks izdots vietâ par izmantoðanu Eiropas Savienîbâ. Deklarâciju sagatavo raþotâjs vai, ja tas ir mûsu galvenais birojs ârpus Eiropas Savienîbas, tas ir viòa Eiropas pilnvarotais pârstâvis.