Adler ad48 gaias madina

Gaïas vilks nav brînums, kâ maðîna drupina un sasmalcina neapstrâdâtu, vârîtu vai saldçtu gaïu, kas tiek iegûta tâlâkai pârstrâdei (desu raþoðana. Tâ kâ ierîce tiek izmantota viesnîcâs, restorânos, lielveikalos, çdinâðanas uzòçmumos un sabiedriskâs çdinâðanas uzòçmumos, kur apstrâdâtâs gaïas daudzums ir ârkârtîgi lielâks nekâ mâjas laukâ, izmçri (kakls ar baroðanas skrûvçm un grieðanas komplekti - tîkli, sniega asmeòi, naþi un parametri (efektivitâte. , sieta diametrs, rotâcijas âtrums, kakla atvçrðana, jauda, jauda íermeòa vilks ir jâmaksâ procesora vajadzîbâm.

Liels vilku sortiments tirgû ïauj jums izvçlçties pareizo çdienu iekârtas vajadzîbâm, pateicoties pçdçjam posmam çdienu pagatavoðanai, saîsinot (vairâku kilogramu smalcinâðana minûtç arî nav vajadzîgs liels fiziskâs piepûles rçíins. Vilkiem ir vienkârða forma, elementus var viegli demontçt, kas padara apstrâdi daudz vieglâku, tîrîðanas procesu un tîrîbu, ietekmç higiçnas apstâkïu uzlaboðanos. Veidojot traukus no nerûsçjoðâ tçrauda vai alumînija sakausçjumiem, lieliska darba kvalitâte nosaka maðînas lielo izturîbu. Tâpat kâ visas pârtikas rûpniecîbâ savienotâs ierîces, vilkiem ir jâatbilst CE uzticîbas un higiçnas prasîbâm darbâ. Vilka darbîba - smalcinâðanai paredzçtâ gaïa ir piestiprinâta pie kakla, tad, piemçram, pçc presçðanas, polipropilçna virzulis tiek piespiests darba skrûvei un no turienes uz grieðanas bloku. Grieðanas ierîce piespieþ íermeni acu acîs un pçc tam sagrieþ ar iebûvçtiem naþiem. Gaïa pçc sasmalcinâðanas ir atðíirîga ar pildîjumu, tad iesaiòota apvalkâ vai vakuuma iepakojumâ un tiek pakïauta turpmâkai pârstrâdei attiecîbâ pret gala produkta veidu - aukstâs gaïas vai vakuumâ iepakotu gaïu. Saistîbâ ar gaïas veidu ir pievienotas acis ar atðíirîgu linuma acu diametru un naþiem. Vilkus var sakârtot ar citiem piederumiem, kas ïaus, piemçram, pildît desas, dârzeòus un sieru. Tâ ir lieliska ierîce, kas ir redzama par izdevîgâm cenâm, kas tiek pasniegta çdinâðanas uzòçmumos, kur desu vai gaïas çdienu raþoðana ðâdai atðíirîbai nav, ja milzîgâs raþotnçs tâ ir veselîgâku produktu, kas nesatur konservantus un individuâlus pastiprinâtâjus, garantçtâjs.